Krízové postupy počas pandémie COVID 10

 1. Krízový štáb zariadenia

 vedenie O.Z DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM (ďalej len poskytovateľ sociálnych služieb) vydáva krízový postup, ktorý je vypracovaný na základe materiálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý  je určený pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a upravuje  preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených  prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19  

 1. Členovia krízového štábu O.Z

Krízový štáb

Mgr. Vladimír Maslák – predseda OZ, mobil: +421 907 599 956

Mgr. Róbert Šujan- podpredseda OZ a zodpovedný zástupca za poskytovanie sociálnych služieb  vo všetkých zariadeniach, ktoré neverejný poskytovateľ prevádzkuje,                            mobil: + 421 905 712 262

Zastupiteľnosť členov krízového štábu v prípade prekážky brániacej výkon činnosti člena krízového štábu (napr. ochorenie, úraz)

Mgr. Vladimír Maslák  zastúpený Mgr. Róbertom Šujanom

Mgr. Róbert Šujan – zastúpený Mgr. Vladimírom Maslákom

V krízovej situácii, keby ani jeden z členov krízového štábu, nemohol zabezpečovať úlohy, ktoré vyplývajú z výkonu člena krízového štábu (napr. choroba, úraz) budú tieto činnosti  zabezpečovať uvedení náhradníci: 

ThLic.  Miroslav Klimant –  kňaz a sociálny pracovník, útulok Gymnaziálna č. 162, Kláštor Pod Znievom, mobil: +421 908 801 094

Mgr. Martin Dado, kňaz v útulku Jána Pavla II. , Ambrošov Laz, Bzovik, , mobil: + 421 908 729 322

 • Úlohy krízového štábu

Krízový štáb denne monitoruje situáciu vývoja pandémie v SR i v zahraničí.

Pravidelne sa stretávajú a situáciu vyhodnocujú členovia krízového štábu, ktorí sú internými zamestnancami, pričom všetky mimoriadne udalosti a postupy komunikujú aj so štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia.

Krízový štáb zabezpečuje informovanosť všetkých zamestnancov zariadenia o nových opatreniach, ktoré sú zavádzané na prevenciu zavlečenia ochorenia do zariadenia. Informácie sú odovzdávané pružne: písomne e-mailovou komunikáciou, telefonicky, elektronicky v systéme DOD let is, (v zariadení ZOS Sv. Kataríny v Nitrianskom Pravne).

V prípade vzniku karantény v zariadení je povinnosťou interných zamestnancov zariadenia, ktorí sú členmi krízového štábu, sa dostaviť na krízový štáb priamo do zariadenia. Vzhľadom na štrukturálne rozdelenie pracovísk, kde predseda a podpredseda občianskeho združenia nemajú každodenný osobný kontakt so zamestnancami, bude sa stretnutie krízového štábu  realizovať telefonicky.

Úlohou krízového štábu je zabezpečiť chod jednotlivých zariadení aj počas vyhlásenia karantény. Kvôli príprave na karanténu krízový štáb vytvára zoznam pracovníkov, ktorí by boli ochotní prísť do služby v čase vyhlásenia karantény v zariadení. Je pripravený zoznam odporúčaných vecí, ktoré si zamestnanec má priniesť so sebou do karantény.Zoznamy vecí sú distribuované všetkým zamestnancom, ktorí prejavili ochotu prísť do dobrovoľnej karantény.

Krízový štáb zabezpečuje aj informovanosť klientov o opatreniach, ktoré sú v čase pandémie realizované v rámci prevencie zavlečenia infekcie do zariadenia. Informovanie prebieha počas spoločných stretnutí ústnou formou. Klienti s poruchami vnímania, či s mentálnym deficitom sú informovaní individuálne, pričom poskytnutie informácie je prispôsobené ich aktuálnemu stavu a schopnosti chápať situáciu. Informácie sú poskytované tak, aby nevyvolávali paniku, no zároveň  aby zabezpečili maximálne  možnú informovanosť klientov, ktorá im pomôže chápať nevyhnutnosť opatrení uskutočňovaných v zariadení.

Krízový štáb zabezpečuje ochranné pracovné pomôcky a dezinfekciu pre zariadenie a zabezpečuje ich prideľovanie ostatným pracovníkom.

Krízový štáb pripraví plán  vytvorenia izolačných miestností v prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID  19 v zariadení.

Zároveň pripraví zoznam činností v rámci poskytovanie sociálnych služieb, ktoré v prípade personálnej núdze :

 1. Budú vykonávané
 2. Nebudú vykonávané

V spolupráci s pracovníkmi kuchyne pripraví krízový štáb zoznam jednoduchých jedál s maximálnym podielom trvanlivých surovín.

Pre prípad výpadku technických služieb určí miesto, kde bude odpad uskladnený a ako bude označený.

Pripraví zoznam psychologických intervencií pre upokojenie klientov, ich rodín, ale i zamestnancov.

Pripraví aktuálny zoznam rodinných príslušníkov, ktorí by boli kontaktovaní v prípade zhoršenia stavu klienta. Pripraví zoznam lekárov, RÚVZ.

Zosumarizuje potreby klientov, napr. lieky, dokumentácia klientov.

Je pripravený zoznam služieb pracovníkov, ktorý by bol v prípade objavenia nákazy v zariadení poskytnutý hygienikom.

Zabezpečí poučenie všetkých zamestnancov, že v prípade, že bude v zariadení povolená mimoriadna návšteva klienta nachádzajúceho sa v terminálnom štádiu choroby, sú službukonajúci pracovníci povinní zaevidovať meno, presnú adresu trvalého pobytu, prípadne i prechodného pobytu, kde sa osoba aktuálne zdržiava, telefónne číslo, email.

 1. Poskytovanie informácii o krízovej situácii

a opatreniach súvisiacich s krízovou situáciou

 1. Aktuálne informácie  o krízovej situácii a opatreniach súvisiacich s krízovou situáciou poskytuje krízový štáb zamestnancom prostredníctvom dostupných zamestnancov v jednotlivých zariadeniach (soc. pracovníci v zariadeniach, zdravotnícky pracovníci). Komunikácia bude prebiehať: telefonicky, e-mailom, prostredníctvom systému DOD let is (v ZOS Nitrianskom Pravne), v tlačenej forme na nástenkách v miestnosti pre personál i priamym ústnym kontaktom individuálne, či počas mimoriadnych porád. Je zabezpečené oboznámenie všetkých zamestnancov so záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom, ktoré  vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zamestnanci sú informovaní o spracovaní krízového plánu, ktorý však nie je voľne šíriteľný medzi zamestnancami z dôvodu zabránenia panike.

Všetci zamestnanci sú poučení o pravidlách potrebných na  ochranu ich zdravia, ale aj na ochranu klientov zariadenia.

Zdravotná sestra zároveň zabezpečí pravidelnú osvetu ohľadom preventívnych opatrení v oblasti osobnej hygieny potrebnej k prevencii respiračných ochorení formou kolektívnej prednášky. Úlohou opatrovateľského personálu je priebežne zabezpečovať osvetu jednotlivých klientov počas dňa, keď s nimi individuálne pracujú. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať osobám s poruchami vnímania a s kognitívnym deficitom.

Rodinní príslušníci sú o aktuálnej situácii v zariadení informovaní priamo samotnými klientmi. V prípade, že klient nie je schopný z dôvodu zdravotného stavu informovať rodinu, budú príbuzní kontaktovaní členmi krízového štábu.

Verejnosť je informovaná o zákaze návštev v zariadení oznámením umiestneným na vstupnej bráne do zariadenia.

Komunikácia s klientmi i rodinnými príslušníkmi musí byť orientovaná na zníženie paniky a úzkosti prežívanej v čase krízovej situácie.  Odporúčaný rozsah podávaných informácii je:

Sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ, máme plán preventívnych opatrení, máme plán krízových opatrení v prípade  karantény. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená, činnosti a služby v prípade  krízového stavu budú zredukovaná na minimálny rozsah.

 1. Preventívne opatrenia v Zariadeniach sociálnych služieb

Všetkým zamestnancom sú pridelené ochranné rúška. Každý zamestnanec je povinný používať ochranné rúško pri kontakte s klientmi zariadenia, aby sa zabránilo prenosu ochorenia v prípade, že by bol nakazený zamestnanec v asymptomatickom stave. Je zabezpečená dezinfekcia.

Všetci zamestnanci majú povinnosť v zariadení používať osobné ochranné odevy, t.j. sú povinní pri každom vstupe a opustení zariadenia sa prezliekať.

Každý zamestnanec je povinný dbať vo zvýšenej miere na osobnú hygienu, zvlášť s dôrazom na hygienu rúk a hygienu pri dýchaní.

Všetci zamestnanci sú povinní informovať zamestnávateľa telefonicky v prípade, že oni, ich rodinní príslušníci alebo  blízke osoby cestovali do krajín s výskytom nákazy a musia sa riadiť pokynmi RÚVZ. Tiež sú povinní informovať zamestnávateľa o kontakte s osobou, ktorá je podozrivá z nakazenia ochorením Covid 19.

 1. Karanténa v Zariadeniach sociálnych služieb

V čase vyhlásenia karantény sú povinní dostaviť sa do zariadenia interní zamestnanci, ktorí sú členmi krízového štábu. Štatutári zariadenia budú kontaktovaní telefonicky.

Pre pracovníkov, ktorí budú v karanténe, budú zabezpečené k dispozícii služobné byty, resp. izby podľa možností v jednotlivých zariadeniach, ktoré majú  vlastné hygienické zariadenie – sprchu a WC. Pre ostatných pracovníkov sú k dispozícii matrace, periny, vankúše, posteľné prádlo. Zamestnanci, ktorí v zariadeniach majú ubytovanie budú používať svoje izby.

Zamestnávateľ zabezpečí celodennú stravu všetkým zamestnancom v karanténe.

Ochranné pracovné pomôcky budú zabezpečené v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý karanténu v prípade potreby v zariadení vyhlasuje.

Krízový plán schválil predseda O.Z.

V Kláštore Pod Znievom, 5.5.2020

                                                                                              Mgr. Vladimír Maslák

                                                                                                     predseda o. z.

Plán vytvorenia izolačných izieb a dočasného presunu klientov

 1. Vytvorenie izolačných miestností

V prípade podozrenia na výskyt ochorenie COVID 19 v každom zo zariadení, ktoré poskytovateľ sociálnych služieb prevádzkuje sa nachádza karanténna miestnosť pre klientov a pre zamestnancov. Poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje služby v troch samosprávnych krajoch:

Žilinský samosprávny kraj

Názov a sídlo zariadenia sociálnej služby: Útulok Kláštor, Gymnaziálna 162, Kláštor Pod Znievom Domov na pol ceste: Gymnaziálna 162, Kláštor Pod Znievom Zariadenie pre seniorov: Gymnaziálna č. 162, Kláštor pod Znievom  
Pre uvedené zariadenia je pripravený karanténny rodinný dom s kapacitou 25 lôžok.           Dom má k dispozícií hygienické zariadenia zodpovedajúce danej kapacite. Objekt je pripravený pre zamestnancov všetkých zariadení v obci Kláštor pod Znievom.
Názov a sídlo zariadenia sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov, Ul. M. Čuleňa 199, Kláštor pod Znievom
  Zariadenie má k dispozícií 2 karanténne miestnosti. Spolu kapacita 6 lôžok (na každej sa nachádzajú 3 lôžka). Izby majú k dispozícií hygienické zariadenia a v jednej z izieb sa nachádza príručná kuchynka.
Názov zariadenia: Útulok sv. Alžbety vo Vrícku, č. 19 (ženy)
V zariadení je k dipozícií jedna dvojlôžková karanténna miestnosť pre klientky a jedna karanténna jednoposteľová izba pre zamestnankyňu útulku. Izby majú k dispozícií hygienické zariadenia.
Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov Vrícko, Vrícko č. 278, 038 31 Vrícko , tzv. Domov Sv. Anny
Má k dispozícií jednu dvojlôžkovú karanténnu miestnosť pre klientov vybavenú hygienickým zariadením.
Pre zamestnancov zariadenia pre seniorov je pripravený pre účely karantény samostatný objekt nachádzajúci sa v areáli zariadenia pre seniorov. Kapacita domu je 7 lôžok (v prípade potreby je možné kapacitu navýšiť – dostupnými matracmi). Objekt má k dispozícií hygienické zariadenia (samostatné WC, kúpeľňu)
Názov zariadenia Útulok sv. Bartolomeja, Vrícko
Pre klientov zariadenia mám k dispozícií karanténnu miestnosť s kapacitou 2 lôžka a k dispozícií má izba hygienické zariadenie
Názov zariadenia Útulok Matky Terezy, Borcová
Pre klientov zariadenia mám k dispozícií karanténnu miestnosť s kapacitou 2 lôžka a k dispozícií má izba hygienické zariadenie

Pre zamestnancov útulkov  máme k dispozícií jednolôžkové izby v každom zariadení vybavenú hygienickým zariadením.

V Žilinskom samosprávnom kraji máme k dispozícií v obci Vrícko mobilné domy (unimobunky) vhodné pre karanténu klientov útulku a domova na pol ceste. Klienti zariadení pre seniorov budú v karanténe v zariadeniach v ktorých sú ubytovaní. Kapacita miest pre klientov spolu 10. 

Banskobystrický samosprávny kraj

Útulok, Ambrošov Laz č.  240 a č. 241 Bzovik
Pre klientov útulku máme pripravenú karanténnu miestnosť so samostatným vchodom , je vybavená hygienickým zariadením (WC, umývadlo, sprchový kút). Nachádza sa v budove so samostatným vchodom oddelená od zariadenia. Pre zamestnancov je pripravená karanténna miestnosť a k dispozícií má hygienické zariadenie a k dispozícií majú zamestnanci, ktorí by museli zostať v karanténe hygienické zariadenie.
  V areáli Útulku sa nachádzajú slamené domy, ktoré sú vhodné k využitiu karantény v prípade potreby umiestnenia väčšieho počtu klientov do karantény .

Trenčiansky samosprávny kraj

Zariadenie opatrovateľskej služby, Nám. SNP/ , Nitrianske Pravno
Má k dispozícií karanténnu miestnosť pre klientov  a rovnako pre zamestnancov, obe izby sú dvojlôžkové a majú k dispozícií hygienické zariadenia. 

Izolačné miestnosti musia byť viditeľne označené, aby zamestnanci vstupujúci do miestnosti dbali na zvýšenú ochranu. Zároveň bude označením „Zakázaný vstup akýmkoľvek iným osobám s výnimkou ošetrujúceho personálu!“

Každé zariadenie má pripravený plán presunov klientov.

O.Z. DOBRY PASTIER má k dispozícií (prenájom od ŽSR na Vrícku chatu, ktorú budeme využívať na umiestnenie klientov do karantény. V prípade potreby umiestniť klienta kontaktujte predsedu O.Z. p. Mgr. Masláka.

 • Plán dočasného presunu obyvateľov z izolačných izieb

V prípade vzniku pandémie v našich zariadeniach budú klienti u ktorých bude potvrdená nákaza presúvaný do mimo ostatných klientov. Zdraví klienti resp. tí u ktorých sa ochorenie COVID 19 nepotvrdí sa budeme snažiť sťahovať do viac posteľových izieb a plánujem ich presúvať na iné poschodie a oddeliť ich tak od nakazených klientov. Objekty máme viac podlažné, takže vidíme riešenie izolácie klientov aj po poschodiach a izbách. Využijeme ubytovacie kontajnery v obci Vrícko, karanténny dom  v Kláštore pod Znievom a slamené domy na Bzovíku.

Zoznam vecí, ktoré by mal mať so sebou pracovník, ktorý vstupuje do karantény

Zamestnanci boli poučení, že v prípade rozšírenia nákazy v našich zariadeniach, budú musieť zostať v práci v povinnej karanténe. Boli poučení, aby si mali pohotovostne pripravené svoje osobné veci, lieky a iné potrebné veci. Poskytovateľ má dostatočné zásoby oblečenia, posteľnej bielizne aj pre klientov aj zamestnancov.

 • Pohodlné oblečenie na voľný čas, spánok, spodné prádlo, ponožky (všetko v množstve, ktoré umožní pri znečistení jeho výmenu).
 • Vhodná obuv na voľný čas, papuče.
 • Hygienické potreby (zubná kefka, pasta, šampón, mydlo, hrebeň, krém na ruky, tvár, hygienické vložky, vreckovky, manikúrové nožničky ….).
 • Vlastné uteráky.
 • Základné lieky pre svoju potrebu.
 • Osobné doklady, kartičku poistenca.
 • Mobilný telefón s nabíjačkou.

Neberte si so sebou cennosti a veci, o ktoré by ste sa báli, že môžu byť znehodnotené, zničené, alebo by mohlo dôjsť k ich strate.

Zoznam činností, ktoré budú, resp. nebudú vykonávané

v čase personálnej núdze

Zoznam činností, ktoré nebudú vykonávané v čase personálnej núdze

 1. Strihanie a farbenie vlasov.
 2. Strihanie nechtov.
 3. Pravidelné prezliekanie posteľného prádla (prezliekanie by bolo obmedzené len na prípady jeho znečistenia).
 4. Nácvik chôdze a sprevádzanie klienta po zariadení.
 5. Kontrola hmotnosti.
 6. Zastavenie vykonávania nákupov pre klientov.
 7. Zastavenie upratovania osobných vecí klientov, upratovanie zredukované na nevyhnutnú dezinfekciu v zariadení.
 8. Zrušenie individuálnych i skupinových terapií (muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia…).

Zoznam činností, ktoré musia byť vykonávané v čase personálnej núdze

 1. Podávanie stravy, vrátane porcovania stravy a kŕmenia osôb na to odkázaných.
 2. Podávanie tekutín a pomoc pri pití.
 3. Podávanie liekov.
 4. Výmena inkontinenčných pomôcok, vysádzanie klienta na WC kreslo.
 5. Celková hygiena na lôžku.
 6. Polohovanie.
 7. Sprchovanie.
 8. Starostlivosť o ústnu dutinu u osôb na to odkázaných.
 9. Prezliekanie posteľnej bielizne len v dôsledku znečistenia.
 10. Pomoc pri líhaní a vstávaní z lôžka.
 11. Kontrola tlaku a teploty (zredukovanie kontroly tlaku podľa aktuálneho stavu klienta).

Jedálny lístok v čase vyhlásenia karantény

V rámci možností bude i počas karantény v zariadení poskytovaná pestrá stravy v súlade s pravidlami zdravej výživy.

Pre prípad krízovej situácie, kedy by došlo k narušeniu zásobovania zariadenia  potravinami, prípadne by došlo ku krízovej situácii v dôsledku výpadku pracovných síl, ktoré zabezpečujú prípravu a podávanie stravy, je vytvorený zoznam jednoduchých jedál, ktoré je schopný pripraviť aj len jeden zamestnanec stravovacej prevádzky.

Poskytovateľ sociálnej služby získava potravinovú pomoc prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska a poskytuje aj skladové priestory pre PBS. Z uvedeného vyplýva, že so zásobovaním potravín by poskytovateľ nemal mať problém. Poskytovateľ sociálnych služieb dostatočne zásobil trvanlivými potravinami z PBS všetky zariadenia (v prípade, že by došlo k uzavretiu prístupu ku skladu) z dôvodu karantény. 

Psychologická intervencia v krízovej situácii

Vzhľadom k tomu, že sme cirkevné zariadenie duchovnú podporu v situácií pandémie poskytujú naši kňazi pôsobiaci v jednotlivých zariadeniach a rehoľné sestry. Poskytovateľ nemá interného psychológa. Základom zvládnutia krízovej situácie je, aby pracovníci neustále vytvárali v zariadení atmosféru bezpečia a pokoja. Úlohou všetkých zamestnancov je ubezpečovať obyvateľov zariadenia, že sú pripravované opatrenia na to, aby boli v bezpečí. V situácii, kedy sa samy necítia sebaisto a nevedia odpovedať na otázky klientov, sprostredkujú rozhovor klienta so sociálnou pracovníčkou, prípadne s kňazom, ktorý sa permanentne nachádza v zariadení, prípadne so zdravotnou sestrou.

Zdravotná sestra neustále sleduje zásoby psychiatrických liekov, aby nedošlo k výpadku tých psychiatrických liekov, ktorú umožňujú kontrolovať prežívanie a správanie klientov a ktoré sú dôležité pre to, aby klienti zvládali záťažové situácie čo možno najlepšie.

Je vytvorený zoznam psychiatrov a psychológov, ktorý sú k dispozícii na telefónnej linke, aby poskytli poradenstvo v prípade, že krízová situácia bude presahovať schopnosti pracovníkov zariadenia.

Základnou formou zvládnutia krízovej situácie je poskytnutie priestoru, aby sa klient mohol vyrozprávať, vyplakať. Počúvanie má preto prednosť pred poradenstvom. Klient je neustále ubezpečovaný, že je chápaný, akceptovaný.

Prítomnosť kňaza v zariadení umožňuje poskytovať aj duchovnú útechu klientom, prijímanie sviatostí, udeľovanie požehnania, ako forma redukcie stresu.

Komunikáciu s príbuznými zabezpečujú sociálny pracovníci alebo zdravotní pracovníci.

Vzhľadom na vysokú psychickú záťaž je potrebné, aby všetci kolegovia chápali, že psychickú pomoc a podporu môže kedykoľvek v procese krízy potrebovať aj ktorýkoľvek pracovník.

Pomoc a podpora je realizovaná tými istými prostriedkami a formou ako i v prípade obyvateľov zariadenia.

Zamestnancom sú poskytnuté aj spôsoby rýchlej relaxácie:

1. Bleskové relaxačné techniky – odpočinok dosiahneme do niekoľkých minút.

– Relaxácia pomocou správneho dýchania – napr. otvorením okna, zaujmeme relaxačnú polohu, počítame pri vdychu a výdychu do troch.

– Relaxácia pomocou vody – napr. pomaly vypijeme pohár vody a zároveň si predstavujeme, že stojíme pod vodopádom s očistnou silou, pustíme studenú vodu na predlaktie a opláchneme si vodou tvár, najmä oči, čelo.

2Relaxačné koncentračné metódy

Nižšie uvedené odborné metódy sú odporúčacie pre trávenie voľného času a izolácie, nakoľko sme cirkevné zariadenie vo všetkých zariadeniach sa realizuje každodenná modlitba.

Meditácia – upokojujúca, uvoľňujúca, počúvanie ezoterickej hudby, podporuje pozitívne myslenie, zbavuje úzkosti, má výrazný účinok na mozgové vlny a funkciu mozgu, prináša pokoj (duchovná, náboženská meditácia), poskytuje dočasnú úľavu od stresujúcich myšlienok, umožňuje nájsť riešenie ako zvládať stresy, ktoré najviac ťažia.

Imaginácia – zámerné zobrazovanie – je založená na technike sebaanalýzy, pomáha prekonávať zlozvyky, závislosti.

Aromaterapia – využíva prírodné vonné látky, éterické oleje (napr. levanduľa, tymián, citrónový olej), vhodná kombinácia s relaxačnou masážou.

Arteterapia  využíva kresbu ako spôsob relaxácie a sebaotvorenia.

Muzikoterapia – využívanie hudby na počúvanie aj pohyb.

V prípade nadlimitnej záťaže budú zamestnancom poskytnuté aj kopingové stratégie zamerané na:

 • riešenie problému: (správanie smerované ku zníženiu alebo odstráneniu hrozby –  plánovanie, inštrumentálna opora),
 • zvládanie zamerané na emócie (snaha o zmenu vlastného prežívania záťažovej situácie – emocionálna opora, pozitívne preformulovanie, popieranie, akceptácia, náboženstvo a humor).

Skladovanie odpadu v prípade výpadku technických služieb

V prípade výpadku technických služieb bude odpad dočasne skladovaný v hrubých veľkoobjemových vreciach, ktoré budú zaviazanéa umiestňované mimo zariadení v garážach, ktoré sú v jednotlivých zariadeniach k dispozícií. Uzavretie garáží bude zabezpečené tak, aby sa k odpadu nedostali zvieratá (mačky, potkany, vtáci), aby sa predišlo šíreniu nákazy prostredníctvom zvierat. Infekčný materiál bude dočasne skladovaný v označených vreciach – musí byť jasne viditeľný nápis – infekčný materiál. Jeho likvidáciu bude zabezpečovať zazmluvnená firma VCC Slovensko, s.r.o.

Poskytovateľ sociálnych služieb O.Z. DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR pod Znievom má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou ELASTIK – M, s.r.o Martin, ktorá zabezpečuje: pranie, žehlenie, odvoz, dovoz a dezinfekciu prádla a na odvoz odpadu má poskytovateľ sociálnych služieb uzavretú zmluvu so spoločnosťou  4 NAT s.r.o.

Krízový plán schválil predseda O.Z.

V Kláštore Pod Znievom, 5.5.2020

                                                                                              Mgr. Vladimír Maslák

                                                                                                     predseda o. z.