Zariadenie pre seniorov

Miesto poskytovania sociálnej služby: M. Čulena 199, Kláštor pod Znievom

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje

 – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
– osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Forma sociálnej služby – celoročná. Doba poskytovania sociálnej služby pre klientov – neurčitá.