Život v zariadení

Cieľom sociálnej práce je pomôcť klientovi mobilizovať jeho osobné sily a pomôcť mu tak prekonať náročnú životnú situáciu, v ktorej sa ocitol. K tomu, aby dokázal prekonať svoje problémy potrebuje prácu a bývanie. Znakom neprispôsobivých klientov je strata pracovných návykov. Každodenný život v zariadení je spojený s plnením povinností a zverených úloh, medzi ktoré patria najmä: príprava stravy, udržiavanie hygieny v zariadení, starostlivosť o starších, chorých prípadne ťažko zdravotne postihnutých klientov. Prioritou v pracovnej činnosti je chov a starostlivosť o domáce zvieratá, vďaka ktorým si zariadenie pomáha najmä v oblasti zabezpečenia stravy pre klientov. Cieľom pracovnej terapie je obnova stratených pracovných návykov u prevažne dlhodobo nezamestnaných klientov a našim cieľom je naučiť klientov aj plnohodnotne tráviť voľný čas.

Nakoľko ide o zariadenie, ktoré je založené na základoch učenia RÍMSKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI, súčasťou každodenného života je účasť na svätej omši. Klienti majú možnosť každý deň konzultovať svoje problémy s kňazom, ktorý stojí na čele združenia. V zariadení pre seniorov má postavenie kňaz obzvlášť významné miesto, pretože mnoho seniorov sa i napriek búrlivému životu v produktívnom veku, na sklonku svojho života snaží zmieriť s „BOHOM“, prijímať sviatosti a najmä zmieriť sa jednak vnútorne a ak sa to dá možno aj so svojimi blízkymi a okolím.

Ku každodenným činnostiam patrí sprevádzanie klientov na príslušné úrady, napr. úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočky sociálnej poisťovne. Okrem úradných záležitostí každodenne klientom sprostredkúvame zdravotnícku pomoc v príslušných zdravotníckych zariadeniach.

Život v zariadení nie je len o práci a modlitbe ale v režime dňa je určený priestor pre výlety, duchovnú obnovu, hry, šport a zábavu. Vedenie Občianske združenia pre klientov zrealizovalo zájazdy do Bosny a Hercegoviny do pútneho miesta MEDŽUGORIE a aj do Večného mesta Ríma, niekoľko krát sa organizoval zájazd aj pútne miesta v Poľsku. Zároveň klienti majú možnosť spoznávať aj krásy nášho Slovenska.

Každoročne sa v mesiaci august v obci koná púť, na ktorej sa klienti spolu s pracovníkmi majú možnosť zúčastniť a nie len to, sú aj nápomocní pri jej organizovaní.

Občianske združenie spolupracuje s obcou a farnosťou. Podieľa sa na organizovaní tradičných akcií akou je oslava MDD, Sv. Mikuláša, fašiangy spojené s obecnou zabíjačkou, rôzne divadelné predstavenia a pod.

Pravidelne v nedeľu majú klienti popoludní vyhradený čas na športové hry. Okrem športového popoludnia majú klienti priestor na individuálny rozhovor s pracovníkmi, prípadne s kňazom.

Režim dňa

v občianskom združení Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom

(aktualizované dňa 1.10.2015.)

Pondelok – sobota

6:00 – 6:15 hod. – čas na rannú kávu

6:30 hod. – spoločná modlitba – ranné chvály, denné zamyslenie, životopis svätca

7:00 hod. – čas na raňajky + rozdelenie dennej práce

8:00 – 12:00 hod. – pracovná terapia

12:00 hod. – spoločná modlitba sv.ruženca + obed + obedňajšia prestávka

13:30 hod. – 16:30 hod. – pracovná terapia

16:30 hod. – čas na poobednú kávu + osobné voľno

18:00 hod. – spoločná svätá omša

18:45 hod. – čas na večeru + osobné voľno

22:00 hod. – večierka v celom zariadení

Nedeľa

V  nedeľu je režim dňa v zariadení takmer taký istý, s dvomi rozdielmi:

  • čas na svätú omšu je určený na 9:30 hod.
  • pracovná terapia sa v nedeľu – sviatočný deň ruší.