Domov na pol ceste

Miesto poskytovania sociálnej služby: Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom

V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

Podľa § 27 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách v domove na pol ceste sa klientom:

a) poskytuje

  • ubytovanie na určitý čas

  • sociálne poradenstvo

  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) zabezpečuje

  • pracovná terapia

  • pomoc pri pracovnom uplatnení

  1. utvárajú sa podmienky na

  • na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín

  • vykonávanie základnej osobnej hygieny

  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

  • záujmovú činnosť