Útulok ženy

Miesto poskytovania sociálnej služby: Vrícko 30, Kláštor kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

www.utulok-vricko.sk

V útulku poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Podľa § 26 zákona č 448/2008 Z.z o sociálnych službách v útulku prevádzkovateľ klientom:

a) poskytuje

  • ubytovanie na určitý čas

  • sociálne poradenstvo

  • nevyhnutné ošatenie a obuv

b) utvára podmienky na:

  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

  • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín

  • pranie, žehlenie a údržbu