Naše najbližšie semináre v Akadémii Dobrého pastiera

 9.4.2018 Vidieť Krista v druhom človeku. Milosrdenstvo, viera, nádej a láska ako základné princípy podnikania a života.
Hosť: Marián Kolník
Návrh tém na ďalšie pokračovanie Akadémie Dobrého pastiera 
 1. Projekty zmeny v podnikaní a živote – máj 2018
 2. Obmedzenia a prekážky – jún 2018
 3. Technológie a humanita – september 2018
 4. Právne riziká v podnikaní a v živote – október 2018
 5. Spolupráca, rešpekt a dôvera – november 2018
 6. Zjednodušovanie a získanie času na dôležité veci – december 2018
 7. Ľudia okolo nás – január 2019
 8. Organizácia podniku a života – február 2019
 9. Správne rozhodovanie – marec 2019
 10. Motivácia a radosť zo života – apríl 2019
 11. Komunikácia a riešenie konfliktov – máj 2019
 12. Disciplína a prekonávanie prekážok – jun 2019
 13. Systém v živote v podnikaní – september 2019
 14. Sloboda a zodpovednosť – október 2019
 15. Rýchla a pomalá práca, pokoj a zmena – november 2019